ČLENSKÁ SCHŮZE NAŠEHO KLUBU 26/2/2017

Únor, 2017

PROBĚHLA A ZDE JE ODHLASOVANÉ USNESENÍ

1. Členská schůze ( dále jen čs) bere na vědomí zprávu předsedkyně a jednotlivých členů o činnosti v minulém roce.
2. Čs bere na vědomí zprávu revizní komise za rok 2016.
3. Členská základna si přeje, aby pokračovalo vzdělávání klubových figurantů v kurzech, které bude pořádat MSKS.
4. Čs schůze rozhodla o další spolupráci s MěÚ Uherský Brod
a jedenkrát ročně  vystoupit se svých výcvikovým programem
v rámci městských oslav.
5. Čs potvrdila povinnost člena klubu odpracovat za kalendářní rok 10 brigádnických hodin. Za každou neodpracovanou hodinu do počtu 10 je člen povinnen uhradit 100,-Kč.
6. Čs souhlasí s tím, aby výbor kynolog. klubu mohl sprostit
od brigád člena klubu.
O sproštění by měl člen klubu požádat buď v den konání členské schůze ústně
nebo do konce března písemně.
Nastane-li nepředvídatelná situace během kalendářního roku,
která nedovolí vykonat brigády, člen klubu o tom písemně vyrozumí výbor a ten rozhodne o dodatečném zproštění od brigád.
7. Čs ukládá výboru vybrat z nabídek bank takovou,
která klubu poskytne za rozumnou cenu elektronické bankovnictví
a do té banky převést klubové peníze.