USNESENÍ členské schůze KK UB pro rok 2019

Únor, 2019

1. ČS (členská schůze) vzala na vědomí zprávy členů výboru
o činnosti klubu v roce 2018

2. ČS vzala na vědomí zprávu revizní komise za rok 2018.

3. Výbor dostal od ĆS svolení k tomu, aby mohl zprostit člena klubu od povinnosti odpracovat za rok 10 brigádnických hodin, pokud si podá do konce měsíce března písemnou žádost nebo ústní žádost v rámci jednání členské schůze. Písemnou žádost o zproštění povinnosti odpracovat brigádnické hodiny může výbor přijat i během kalendářního roku, pokud nastane těžká situace v životě člena klubu.

4. Členové klubu si přejí, aby byl vyslán zájemce o figurantskou práci na všechny kurzy, školení či semináře, které bude pořádat MSKS

5. ČS rozhodla o další spolupráci s městem Uherský Brod, klub se zúčastní 1 akce pro veřejnost – Bílokarpatské slavnosti, kde bude předváděn výcvik psů.
Členové klubu požadují, aby prezentace klubu na této akci proběhla na vyšší úrovni. Ukázky výcviku musí být lépe promyšlené a divácky zajímavé.

6. ČS rozhodla, že každý člen má povinnost odpracovat za rok 10 brigádnických hodin. V případě, že se tak nestane, je člen povinen
doplatit 100,-Kč za každou neodpracovanou hodinu.

7. ČS rozhodla, že prodloužené členství v klubu je podmíněno tím, že do 31.12.2019 musí mít každý člen klubu zaplacený příspěvek na rok 2020 a do stejného data musí odpracovat nebo doplatit brigády za rok 2019. Příspěvky budou členové zasílat na účet klubu. K povinnosti každého člena patří i účast na členské schůzi.
Pokud člen nesplní tyto podmínky, jeho členství v klubu zaniká.

8. ČS schválila návrh, aby pro nové zájemce o výcvik psa bude otevřen jarní a podzimní Kurz základní ovladatelnosti psa.
tento kurz bude zpoplatněný. ČS zároveň pověřila výbor, aby detailně vypracoval propozice k tomuto kurzu a ty pak vyvěsil na webové stránky klubu. Po zveřejnění těchto propozic mají členové nárok připomínkovat obsah kurzu. O výsledcích kurzů budou členové informováni na příští členské schůzi.

9. ČS rozhodla, že pokud klub získá v roce 2019 dotace, peníze budou použity na vnitřní rekonstrukci chaty.