USNESENÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ZE DNE 16.2.2020

Březen, 2020

1. Výroční členská ( dále jen VČS) schůze vzala na vědomí zprávy členů výboru o činnosti v roce 2019.

2. VČS vzala na vědomí zprávu předsedy revizní komise za rok 2019.

3. VČS uděluje výboru svolení k tomu, aby přijímal a kladně vyřídil ústní či písemné žádosti členů klubu od zproštění odpracovat 10 brigádnických hodin v roce 2020 pokud nastane těžká životní situace u člena klubu. Ústní žádosti se mají podávat v den konání členské schůze.
Během kalendářního roku pak se přijímají na výboru písemné žádosti od zproštění odpracovat
brigádnické hodiny.

4. VČS podporuje vysílání zájemců o různá školení pořádaná nadřízeným orgánem = MSKS: figurantské či jiné semináře a přezkoušení.

5. VČS rozhodla o další spolupráci s MěÚ v Uherském Brodě: 1 x rok se účastníme veřejné akce, kde budeme prezentovat svou činnost a předvedeme veřejnosti naši práci.

6. VČS potvrdila povinnost pro každého člena odpracovat 10 brigádnických hodin
pro klub za rok.
Pokud člen neodpracuje požadovaný počet, bude hradit do klubové pokladny za neodpracovanou hodinu částku 100,-Kč.

7. VČS potvrdila pravidlo zaplacení členského příspěvku na nastávající kalendářní rok a to tak,
že poplatek bude uhrazen na účet klubu nejpozději do 31.12. právě končícího roku.
Podle takto odeslaných plateb se totiž bude vytvářet vždy seznam členů na následující rok
a na členskou schůzi budou zváni jen ti, kteří si v daném termínu potvrdí prodloužení členství včasnou úhradou na rok následující.

8. VČS vzala na vědomí potřebu upravovat členský příspěvek podle aktuálních odvodů do pokladny nadřízené organizace = MSKS. Pokud se odváděná částka zvedne, bude automaticky upraven i členský příspěvek našeho klubu pro nejbližší období a to tak, aby pokryl navýšení a bude rozumně zaokrouhlen na celé stokoruny.

9. VČS je si vědoma, že je třeba pracovat s veřejností a pro veřejnost, a proto opět v roce 2020 nabídne náš klub komerční kurz pro výcvik začátečníků, kteří se na klub obracejí se žádostí
o základní výcvik psa, ale nechtějí se věnovat kynologickému sportu.

10. VČS ukládá výboru pokusit se zajistit finanční podporu od MěÚ v Uherském Brodě na rok 2020,
popřípadě i jiné granty či dotační programy.

11. VČS doporučuje navázat bližší spolupráci se Středním odborným učilištěm v Uh.Brodě, obor chovatel.